Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Λατινικά ( Γραμματική Β & Γ Λυκείου )ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

consequor, consecutus sum, consecutum, consequi 3
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. consequ-or consequ-ar -, consequ-ere
ΠΑΡΑΤ. consequ-e-bar consequere-r
ΜΕΛΛΩΝ consequ-ar * consecuturus, -a, -um sim -, consequ-i-tor
ΠΑΡΑΚ. consecutus, -a, -um sum consecutus, -a, -um sim
ΥΠΕΡΣ. consecutus, -a, -um eram consecutus, -a, -um  essem
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. consecutus, -a, -um ero
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ * ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ΕΝΕΣΤ : consequ-i *ΕΝΕΣΤ : consequ-ens ΓΕΝ : consequend-i
*ΜΕΛΛ : consecuturum -am, um esse *ΜΕΛΛ : consecuturus, -a, -um ΔΟΤ : consequend-o
consecuturos -as, -a esse ΠΡΚ : consecutus, -a, -um ΑΙΤ : consequend-um
ΠΡΚ : consecutum, -am, -um esse * ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΦ : consequend-o
consecutos, -as, -a esse ΑΙΤ : consecutum ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
Σ. ΜΕΛ : consecutum, -am, -um fore ΑΦ : consecutu consequendus, -a, -um
consecutos, -as, -a fore
ΤΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Α΄ΣΥΖΥΓΙΑ :
 1. adhortor-adhortatus sum – adhortatum-adhortari   = προτρέπω (ad+hortor)
 2. admiror   = θαυμάζω
 3. arbitror   = νομίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 4. conor   = προσπαθώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 5. hortor   = προτρέπω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 6. imitor   = μιμούμαι
 7. indignor   = αγανακτώ
 8. minitor   = απειλώ
 9. miror   = θαυμάζω
10.  miseror  = οικτίρω, θρηνώ
11.  osculor   = φιλώ
12.  populor   = λεηλατώ
13.  proelior   = πολεμώ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
14.  tutor   = προστατεύω
15.  veneror  = λατρεύω, προσκυνώ
Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :
 1. fateor – fassus sum – fassum – fateri   = ομολογώ
 2. intueor – intuitus sum – intuitum – intueri   = κοιτάζω
 3. medeor – (sanavi) – - – mederi   = γιατρεύω
 4. vereor – veritus sum – veritum – vereri   = φοβάμαι
Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :
 1. complector-complexus sum-complexum-complecti  = αγκαλιάζω (cum+plector-Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 2. 2. congredior-congressus sum-congressum-congredi   = συγκρούομαι (cum+gradior)
 3. conloquor – conlocutus sum – conlocutum – conloqui = συνομιλώ (cum+loquor)
 4. consequor – consecutus sum – consecutum – consequi   = ακολουθώ, πετυχαίνω (cum+sequor)
 5. dilabor – dilapsus sum – dilapsum – dilabi   = καταρρέω (de+labor)
 6. egredior – egressus sum – egressum – egredi   = βγαίνω (e+gradior)
 7. elabor – elapsus sum – elapsum – elabi  = ξεγλιστρώ (e+labor)
 8. gradior – gressus sum – gressum – gradi   = βαδίζω (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
 9. ingredior – ingressus sum – ingressum – ingredi   = εισέρχομαι (in+gradior)
10.  loquor – locutus sum – locutum – loqui = μιλώ .
11.  morior – mortuus sum (μετοχή μέλλοντα moriturus) – mortuum – mori   = πεθαίνω
12.  nascor – natus sum (μετοχή μέλλοντα nasciturus) – natum – nasci   = γεννιέμαι
13.  obsequor – obsecutus sum – obsecutum – obsequi   = κάνω το χατίρι κάποιου (ob+sequor)
14.  patior – passus sum – passum – pati   = ανέχομαι, υπομένω
15.  queror – questus sum – questum – queri   = παραπονιέμαι (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
16.  revertor – reverti – reversum – reverti (ημιαποθ.) ή
revertor – reversus sum – reversum – reverti (αποθετικό) = επιστρέφω (re+vertor)
17.  sequor – secutus sum – secutum – sequi   = ακολουθώ
18.  utor – usus sum – usum – uti   = χρησιμοποιώ
Δ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ :
 1. mentior – mentitus sum – mentitum – mentiri   = ψεύδομαι
 2. molior – molitus sum – molitum – moliri   = μηχανεύομαι
 3. orior – ortus sum (μετοχή μέλλοντα oriturus) – ortum – oriri   = ανατέλλω, γεννιέμαι.


Το αποθετικό ρήμα orior, ortus sum, ortum, oriri 4=ανατέλλω, γεννιέμαι
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ ori-or ori-ar - ΕΝΕΣΤ : or-iri
ori -ris  και or-e-ris ori-aris ori-re και or-ere ΜΕΛ :  oriturum -am, -um esse
ori-tur ori-atur - orituros -as,-a esse
ori-mur ori-amur - ΠΡΚ : ortum,-am, -um esse
ori-mini ori-amini or-i-mini ortos,-as, -a esse
ori-u-ntur ori-antur - Σ.ΜΕΛ : ortum,-am, -um fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ori-e-bar orire-r  και orere-r ortos,-as, -a fore
ori-e-baris orire-ris και orere-ris ΜΕΤΟΧΗ
ori-e-batur orire-tur και orere-tur ΕΝΕΣΤ : oriens
ori-e-bamur orire-mur και orere-mur ΜΕΛ : oriturus, -a, -um
ori-e-bamini orire-mini και orere-mini ΠΡΚ : ortus, -a, -um
ori-e-bantur orire-ntur και orere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ ori-ar oriturus,-a,-um sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ori-eris oriturus, -a, -um sis ori-tor ΓΕΝ : ori-e-ndi
ori-etur oriturus, -a, -um sit ori-tor ΔΟΤ : ori-e-ndo
ori-emur orituri,-ae,-a simus - ΑΙΤ : ori-e-ndum
ori-emini orituri, -ae,-a sitis (ori-mini) ΑΦ : ori-e-ndo
ori-entur ortituri, -ae,-a sint ori-untor
ΠΑΡΑΚΕΙΜ. ortus, -a, -um sum ortus,-a,-um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ortus, -a, -um es ortus, -a, -um sis oriendus, -, -um και
ortus, -a, -um est ortus, -a, -um sit ori-u-ndus, -a, -um
orti, -ae,-a sumus orti,-ae,-a  simus ΣΟΥΠΙΝΟ
orti, -ae,-a estis orti, -ae,-a sitis ΑΙΤ : ortum
orti, -ae,-a sunt orti, -ae,-a sint ΑΦ : ortu
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛ. ortus, -a,-um eram ortus,-a,-um essem
ortus, -a, -um eras ortus, -a, -um esses
ortus, -a, -um erat ortus, -a, -um esset
orti,-ae,-a eramus orti,-ae,-a  essemus
orti, -ae,-a eratis orti, -ae,-a essetis
orti, -ae,-a erant orti, -ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛ. ortus,-a,-um ero
ortus,-a,-um eris
ortus, -a, -um erit
orti,-ae,-a  erimus
orti, -ae,-a eritis
orti, -ae,-a erunt
1.Το αποθετικό ρήμα orior κλίνεται κατά την δ΄συζυγία, αλλά σχηματίζει κάποιους τύπους και από την γ΄ συζυγία και μάλιστα κατά τα 15 ρήματα σε –io (capio). 2.Από την γ΄ συζυγία (15 σε –io) σχηματίζει τους εξής τύπους :
 • β΄ ενικό ενεστώτα οριστικής  :  oreris
 • ολόκληρο τον παρατατικό υποτακτικής : orerer, orereris κλπ
 • β΄ ενικό ενεστώτα προστακτικής : orere
3.Σχηματίζει επίσης ανώμαλα :
 • τη μετοχή μέλλοντα : oriturus (αντί orturus) και άρα το απαρέμφατο μέλλοντα : oriturum esse και την υποτακτική μέλλοντα : oriturus sim
 • το γερουνδιακό :  oriundus, αλλά και ομαλά : oriendus