Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Λατινικά ( Γραμματική Β & Γ Λυκείου )ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ


amo, amavi, amatum, amare 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. am-o (<ama-o) (=Ε) am-em (=Ε) ama (=Ε)
ΠΑΡΑΤ. ama-bam (=Ε) amare-m (=Α)
ΜΕΛ. ama-bo (=Ε) amaturus sim (=Σ) ama-to (=Ε)
ΠΡΚ. amav-i (=Π) amav-erim (=Π)
ΥΠΕΡΣ. amav-eram (=Π) amav-issem (=Π)
Σ.ΜΕΛ. amav-ero (=Π)
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ ΣΟΥΠΙΝΟ
ΕΝΕΣΤ. ama-re (=Α) ama-ns (=Ε) ΓΕΝ : ama-ndi (=Ε) ΑΙΤ: amat-um (=Σ)
ΜΕΛ. amaturum esse (=Σ) amat-urus (=Σ)
ΠΡΚ. amav-isse (=Π)
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΝΕΣΤ. am-or (<ama-or) (=Ε) am-er (=Ε) ama-re (=Ε)
ΠΑΡΑΤ. ama-bar (=Ε) amare-r (=Α)
ΜΕΛ. ama-bor (=Ε) ama-tor (=Ε)
ΠΡΚ. amatus sum (=Σ) amatus sim (=Σ)
ΥΠΕΡΣ. amatus eram (=Σ) amatus essem (=Σ)
Σ.ΜΕΛ. amatus ero (=Σ)
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ΕΝΕΣΤ. ama-ri (=Ε) ΠΡΚ : amatus (=Σ) ama-ndus (=Ε)
ΠΑΡΑΤ.
ΜΕΛ. amatum iri (=Σ)
ΠΡΚ. amatum esse (=Σ)
Σ.ΜΕΛ. amatum fore (=Σ)
Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το σχηματισμό των διαφόρων ρηματικών τύπων από τα θέματα των αρχικών χρόνων. Ισχύει για κάθε ρήμα (εκτός βεβαίως των ιδιόμορφων τύπων).
από το θέμα του ενεστώτα σχηματίζονται :
 • οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και των δύο φωνών
 • υποτακτική ενεστώτα και των δύο φωνών
 • προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα και των δύο φωνών
 • μετοχή ενεστώτα
 • γερούνδιο και γερουνδιακό
από το θέμα του παρακειμένου σχηματίζονται :
 • οριστική παρακειμένου, υπερσυντελίκου και συντ. μέλλοντα της ενεργητικής φωνής
 • υποτακτική παρακειμένου, υπερσυντελίκου της ενεργητικής φωνής
 • απαρέμφατο παρακειμένου της ενεργητικής φωνής
από το θέμα του σουπίνου σχηματίζονται :
 • μετοχή μέλλοντα και παρακειμένου
 • όλοι οι περιφραστικοί τύποι με χρήση των μετοχών μέλλονται-παρακειμένου και σουπίνου
από το απαρέμφατο του ενεστώτα σχηματίζονται (δεν αποτελεί ιδιαίτερο θέμα, αλλά παράγεται από το θέμα του ενεστώτα) :
 • υποτακτική παρατατικού και των δύο φωνών

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
-o e-o -o i-o -em e-am -am i-am
a-s e-s i-s i-s -es e-as -as i-as -a -e -e -i
a-t e-t i-t i-t -et e-at -at i-at
a-mus e-mus i-mus i-mus -emus e-amus -amus i-amus
a-tis e-tis i-tis i-tis -etis e-atis -atis i-atis -a-te -e-te -i-te i-te
a-nt e-nt u-nt i-u-nt -ent e-ant -ant i-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
a-bam e-bam e-bam i-e-bam ar-em er-em er-em ir-em
a-bas e-bas e-bas i- e-bas ar-es er-es er-es ir-es
a-bat e-bat e-bat i- e-bat ar-et er-et er-et ir-et
a-bamus e-bamus e-bamus i- e-bamus ar-emus er-emus er-emus ir-emus
a-batis e-batis e-batis i- e-batis ar-etis er-etis er-etis ir-etis
a-bant e-bant e-bant i- e-bant ar-ent er-ent er-ent ir-ent
ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ
a-bo e-bo -am i-am μτχ. μελ.+sim
a-bis e-bis -es i-es μτχ. μελ.+sis -a-to -e-to -i-to -i-to
a-bit e-bit -et i-et μτχ. μελ.+sit -a-to -e-to -i-to -i-to
a-bimus e-bimus -emus i-emus μτχ. μελ.+simus
a-bitis e-bitis -etis i-etis μτχ. μελ.+sitis -a-tote -e-tote -i-tote -i-tote
a-bunt e-bunt -ent i-ent μτχ. μελ.+sint -a-nto -e-nto -u-nto -i-u-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ
-i -erim -eram -issem -ero
-isti -eris -eras -isses -eris
-it -erit -erat -isset -erit
-imus -erimus -eramus -issemus -erimus
-istis -eritis -eratis -issetis -eritis
-erunt ή -ere -erint -erant -issent -erint
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
ΕΝ : -are -ere -ere -ire -ans -ens -ens i-ens a-ndi e-ndi e-ndi i-e-ndi
ΜΕΛ : αιτιατική μτχ. μελ.+esse -turus
ΠΡΚ : -isse -

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΙΩΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
-or e-or -or i-or -er e-ar -ar i-ar
a-ris e-ris e-ris i-ris -eris e-aris -aris i-aris -are -ere -ere -ire
a-tur e-tur i-tur i-tur -etur e-atur -atur i-atur
a-mur e-mur i-mur i-mur -emur e-amur -amur i-amur
a-mini e-mini i-mini i-mini -emini e-amini -amini i-amini -a-mini -e-mini -i-mini i-mini
a-ntur e-ntur u-ntur u-ntur -entur e-antur -antur i-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
a-bar e-bar e-bar i-e-bar ar-er er-er er-er ir-er
a-baris e-baris e-baris i- e-baris ar-eris er-eris er-eris ir-eris
a-batur e-batur e-batur i- e-batur ar-etur er-etur er-etur ir-etur
a-bamur e-bamur e-bamur i- e-bamur ar-emur er-emur er-emur ir-emur
a-bamini e-bamini e-bamini i- e-bamini ar-emini er-emini er-emini ir-emini
a-bantur e-bantur e-bantur i- e-bantur ar-entur er-entur er-entur ir-entur
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Σ. ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ Α, Β, Γ, Δ
μτχ.πρκ. + sum μτχ.πρκ. + sim μτχ.πρκ. + eram μτχ.πρκ. + essem μτχ.πρκ. + ero
μτχ.πρκ. + es μτχ.πρκ. + sis μτχ.πρκ. +  eras μτχ.πρκ. +  esses μτχ.πρκ. + eris
μτχ.πρκ. + est μτχ.πρκ. + sit μτχ.πρκ. + erat μτχ.πρκ. + esset μτχ.πρκ. + erit
μτχ.πρκ. + sumus μτχ.πρκ. + sius μτχ.πρκ. + eramus μτχ.πρκ. + essemus μτχ.πρκ. + erimus
μτχ.πρκ. + estis μτχ.πρκ. + sitis μτχ.πρκ. + eratis μτχ.πρκ. + essetis μτχ.πρκ. + eritis
μτχ.πρκ. + sunt μτχ.πρκ. + sint μτχ.πρκ. + erant μτχ.πρκ. + essent μτχ.πρκ. + erunt
ΜΕΛΛΩΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
Α Β Γ Δ Α, Β, Γ, Δ Α Β Γ Δ
a-bor e-bor -ar i-ar -
a-beris e-beris -eris i-eris - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor
a-bitur e-bitur -etur i-etur - -a-tor -e-tor -i-tor -i-tor
a-bimur e-bimur -emur i-emur -
a-bimini e-bimini -emini i-emini - (-a-mini) (-e-mini) (-i-mini) (-i-mini)
a-buntur e-buntur -entur i-entur - -a-ntor -e-ntor -u-ntor -i-u-ntor
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ Α Β Γ Δ
ΕΝΕΣΤ : -ari -eri -i -iri a-ndus e-ndus e-ndus i-e-ndus
ΜΕΛ : ΣΟΥΠΙΝΟ +iri -
ΠΡΚ : αιτιατική μτχ.πρκ. +esse -
Σ.ΜΕΛ : αιτιατική μτχ.πρκ.+fore -tus
Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amo, amav-i, amat-um, ama-re
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ am-o (<ama-o) am-em - ΕΝΕΣΤ : ama-re
ama-s am-es ama ΜΕΛΛ : amaturum, -am, um  esse
ama-t am-et - amaturos, -as, -a  esse
ama-mus am-emus - ΠΑΡΑΚ : amav-isse
ama-tis am-etis ama-te
ama-nt am-ent -
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bam amare-m ΜΕΤΟΧΗ
ama-bas amare-s ΕΝΕΣΤ : amans
ama-bat amare-t ΜΕΛΛ : amat-urus, -a, -um
ama-bamus amare-mus
ama-batis amare-tis
ama-bant amare-nt
ΜΕΛΛΩΝ ama-bo amaturus,-a,-um  sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
ama-bis amaturus,-a,-um sis ama-to ΓΕΝ : ama-ndi
ama-bit amaturus,-a,-um sit ama-to ΔΟΤ: ama-ndo
ama-bimus amaturi,-ae,-a  simus - ΑΙΤ : ama-ndum
ama-bitis amaturi,-ae,-a  sitis ama-tote ΑΦ : ama-ndo
ama-bunt amaturi,-ae,-a  sint ama-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amav-i amav-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
amav-isti amav-eris ΑΙΤ: amat-um
amav-it amav-erit ΑΦ : amat-u
amav-imus amav-erimus
amav-istis amav-eritis
amav-erunt ή -ere amav-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amav-eram amav-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –a-
amav-eras amav-isses
amav-erat amav-isset
amav-eramus amav-issemus
amav-eratis amav-issetis
amav-erant amav-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ amav-ero
amav-eris
amav-erit
amav-erimus
amav-eritis
amav-erint


Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-o, delev-i, delet-um, del-ere
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ dele-o dele-am - ΕΝΕΣΤ : dele -re
dele-s dele-as dele ΜΕΛΛ : deleturum, -am, um  esse
dele-t dele-at - deleturos, -as, -a  esse
dele-mus dele-amus - ΠΑΡΑΚ : delev-isse
dele-tis dele-atis dele-te
dele-nt dele-ant -
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bam delere-m ΜΕΤΟΧΗ
dele-bas delere-s ΕΝΕΣΤ : dele -ns
dele-bat delere-t ΜΕΛΛ : delet-urus, -a, -um
dele-bamus delere-mus
dele-batis delere-tis
dele-bant delere-nt
ΜΕΛΛΩΝ dele-bo deleturus -a, -um  sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
dele-bis deleturus -a, -um  sis dele-to ΓΕΝ : dele -ndi
dele-bit deleturus -a, -um  sit dele-to ΔΟΤ: dele -ndo
dele-bimus deleturi -ae, -a  simus - ΑΙΤ : dele -ndum
dele-bitis deleturi -ae, -a  sitis dele-tote ΑΦ : dele –ndo
dele-bunt deleturi -ae, -a  sint dele-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ delev-i delev-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
delev-isti delev-eris ΑΙΤ: delet-um
delev-it delev-erit ΑΦ : delet-u
delev-imus delev-erimus
delev-istis delev-eritis
delev-erunt ή -ere delev-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ delev-eram delev-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα –e-
delev-eras delev-isses
delev-erat delev-isset
delev-eramus delev-issemus
delev-eratis delev-issetis
delev-erant delev-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ delev-ero
delev-eris
delev-erit
delev-erimus
delev-eritis
delev-erint

Γ΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-o, leg-i, lect-um, leg-ere
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ leg-o leg-am ΕΝΕΣΤ : leg -ere
leg-i-s leg-as lege ΜΕΛΛ : lecturum, -am, um  esse
leg-i-t leg-at lecturos, -as, -a esse
leg-i-mus leg-amus ΠΑΡΑΚ : leg-isse
leg-i-tis leg-atis leg-i-te
leg-u-nt leg-ant
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bam legere-m ΜΕΤΟΧΗ
leg-e-bas legere-s ΕΝΕΣΤ : lege -ns
leg-e-bat legere-t ΜΕΛΛ : lect-urus, -a, -um
leg-e-bamus legere-mus
leg-e-batis legere-tis
leg-e-bant legere-nt
ΜΕΛΛΩΝ leg-am lecturus -a, -um  sim ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
leg-es lecturus -a, -um  sis leg-i-to ΓΕΝ : lege -ndi
leg-et lecturus -a, -um  sit leg-i-to ΔΟΤ: lege -ndo
leg-emus lecturi -ae, -a  simus ΑΙΤ : lege -ndum
leg-etis lecturi -ae, -a  sitis leg-i-tote ΑΦ : lege –ndo
leg-ent lecturi -ae, -a  sint leg-u-nto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ leg-i leg-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
leg-isti leg-eris ΑΙΤ: lect-um
leg-it leg-erit ΑΦ : lect-u
leg-imus leg-erimus
leg-istis leg-eritis
leg-erunt /-ere leg-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ leg-eram leg-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν εκτός από a, e, i
leg-eras leg-isses
leg-erat leg-isset
leg-eramus leg-issemus
leg-eratis leg-issetis
leg-erant leg-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ leg-ero
leg-eris
leg-erit
leg-erimus
leg-eritis
leg-erint

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ:audi-o, audiv-i, audit-um, audi-re
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ audi-o audi-am - ΕΝΕΣΤ : audi -re
audi-s audi-as audi ΜΕΛΛ : auditurum, -am, um  esse
audi-t audi-at - audituros, -as, -aesse
audi-mus audi-amus - ΠΑΡΑΚ : audiv-isse
audi-tis audi-atis audi-te
audi-u-nt audi-ant -
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bam audire-m ΜΕΤΟΧΗ
audi-e-bas audire-s ΕΝΕΣΤ : audi-e –ns
audi-e-bat audire-t ΜΕΛΛ : audit-urus, -a, -um
audi-e-bamus audire-mus
audi-e-batis audire-tis
audi-e-bant audire-nt
ΜΕΛΛΩΝ audi-am auditurus -a, -um  sim - ΓΕΡΟΥΝΔΙΟ
audi-es auditurus -a, -um  sis audi-to ΓΕΝ : audie –ndi
audi-et auditurus -a, -um  sit audi-to ΔΟΤ: audie –ndo
audi-emus audituri -ae, -a  simus - ΑΙΤ : audie –ndum
audi-etis audituri -ae, -a  sitis audi-tote ΑΦ : audie –ndo
audi-ent audituri -ae, -a  sint audi-unto
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ audiv-i audiv-erim ΣΟΥΠΙΝΟ
audiv-isti audiv-eris ΑΙΤ: audit-um
audiv-it audiv-erit ΑΦ : audit-u
audiv-imus audiv-erimus
audiv-istis audiv-eritis
audiv-erunt /-ere audiv-erint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ audiv-eram audiv-issem ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i-
audiv-eras audiv-isses
audiv-erat audiv-isset
audiv-eramus audiv-issemus
audiv-eratis audiv-issetis
audiv-erant audiv-issent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ audiv-ero
audiv-eris
audiv-erit
audiv-erimus
audiv-eritis
audiv-erint

A΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : amor, amatus sum, amari
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ am-or (<ama-or) am-er ΕΝΕΣΤ : ama-ri
ama-ris am-eris ama-re ΜΕΛΛ : amatum iri
ama-tur am-etur ΠΡΚ : amatum,-am,-um esse
ama-mur am-emur amatos,-as,-a esse
ama-mini am-emini ama-mini Σ.ΜΕΛ : amatum,-am,-um fore
ama-ntur am-entur amatos,-as,-a fore
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ama-bar amare-r ΜΕΤΟΧΗ
ama-baris amare-ris ΠΡΚ : amatus, -a, -um
ama-batur amare-tur
ama-bamur amare-mur
ama-bamini amare-mini
ama-bantur amare-ntur
ΜΕΛΛΩΝ ama-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
ama-beris ama-tor amandus, -a, -um
ama-bitur ama-tor
ama-bimur
ama-bimini (ama-mini)
ama-buntur ama-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ amatus,-a,-um sum amatus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η α΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -a-
amatus,-a,-um es amatus,-a,-um sis
amatus,-a,-um est amatus,-a,-um sit
amati,-ae,-a sumus amati,-ae,-a simus
amati,-ae,-a estis amati,-ae,-a sitis
amati,-ae,-a sunt amati,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ amatus,-a,-um eram amatus,-a,-um essem
amatus,-a,-um eras amatus,-a,-um esses
amatus,-a,-um erat amatus,-a,-um esset
amati,-ae,-a eramus amati,-ae,-a essemus
amati,-ae,-a eratis amati,-ae,-a essetis
amati,-ae,-a erant amati,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ amatus,-a,-um ero
amatus,-a,-um eris
amatus,-a,-um erit
amati,-ae,-a erimus
amati,-ae,-a eritis
amati,-ae,-a erunt

Β΄ ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : dele-or, deletus sum, dele-ri
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ dele-or dele-ar ΕΝΕΣΤ : dele-ri ΜΕΛΛ : deletum iri
ΠΡΚ : deletum,-am,-um esse
deletos,-as,-a esse
Σ.ΜΕΛ : deletum,-am,-um fore
deletos,-as,-a fore
dele-ris dele-aris delere
dele-tur dele-atur
dele-mur dele-amur
dele-mini dele-amini dele-mini
dele-ntur dele-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ dele-bar delere-r ΜΕΤΟΧΗ
dele-baris delere-ris ΠΡΚ : deletus, -a, -um
dele-batur delere-tur
dele-bamur delere-mur
dele-bamini delere-mini
dele-bantur delere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ dele-bor ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
dele-beris dele-tor delendus, -a, -um
dele-bitur dele-tor
dele-bimur
dele-bimini (dele-mini)
dele-buntur dele-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ deletus,-a,-um sum deletus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η β΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -e-
deletus,-a,-um es deletus,-a,-um sis
deletus,-a,-um est deletus,-a,-um sit
deleti,-ae,-a sumus deleti,-ae,-a simus
deleti,-ae,-a estis deleti,-ae,-a sitis
deleti,-ae,-a sunt deleti,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ deletus,-a,-um eram deletus,-a,-um essem
deletus,-a,-um eras deletus,-a,-um esses
deletus,-a,-um erat deletus,-a,-um esset
deleti,-ae,-a eramus deleti,-ae,-a essemus
deleti,-ae,-a eratis deleti,-ae,-a essetis
deleti,-ae,-a erant deleti,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ deletus,-a,-um ero
deletus,-a,-um eris
deletus,-a,-um erit
deleti,-ae,-a erimus
deleti,-ae,-a eritis
deleti,-ae,-a erunt
Γ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : leg-or, lectus sum, leg-i
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ leg-or leg-ar ΕΝΕΣΤ : leg-i ΜΕΛΛ : lectum iri
ΠΡΚ : lectum,-am,-um esse
lectos,-as,-a esse
Σ.ΜΕΛ : lectum,-am,-um fore
lectos,-as,-a fore
leg-e-ris leg-aris legere
leg-i-tur leg-atur
leg-i-mur leg-amur
leg-i-mini leg-amini leg-i-mini
leg-u-ntur leg-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ leg-e-bar legere-r ΜΕΤΟΧΗ
leg-e-baris legere-ris ΠΡΚ : lectus, -a, -um
leg-e-batur legere-tur
leg-e-bamur legere-mur
leg-e-bamini legere-mini
leg-e-bantur legere-ntur
ΜΕΛΛΩΝ leg-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
leg-eris leg-i-tor legendus, -a, -um
leg-etur leg-i-tor
leg-emur
leg-emini (leg-i-mini)
leg-entur leg-u-ntor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ lectus,-a,-um sum lectus,-a,-um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η γ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα σύμφωνο ή φωνήεν εκτός των –a-, -e-, -i-
lectus,-a,-um es lectus,-a,-um sis
lectus,-a,-um est lectus,-a,-um sit
lecti,-ae,-a sumus lecti,-ae,-a simus
lecti,-ae,-a estis lecti,-ae,-a sitis
lecti,-ae,-a sunt lecti,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ lectus, -a, -um eram lectus, -a, -um essem
lectus,-a,-um eras lectus,-a,-um esses
lectus,-a,-um erat lectus,-a,-um esset
lecti,-ae,-a eramus lecti,-ae,-a essemus
lecti,-ae,-a eratis lecti,-ae,-a essetis
lecti,-ae,-a erant lecti,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ lectus, -a, -um ero
lectus,-a,-um eris
lectus,-a,-um erit
lecti,-ae,-a erimus
lecti,-ae,-a eritis
lecti,-ae,-a erunt

Δ΄ΣΥΖΥΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ : audior, auditus sum, audiri
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΕΝΕΣΤΩΣ audi-or audi-ar ΕΝΕΣΤ : audi-ri ΜΕΛΛ : auditum iri
ΠΡΚ : auditum,-am,-um esse
auditos,-as,-a esse
Σ.ΜΕΛ : auditum,-am,-um fore
auditos,-as,-a fore
audi-ris audi-aris audire
audi-tur audi-atur
audi-mur audi-amur
audi-mini audi-amini audi-mini
audi-u-ntur audi-antur
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ audi-e-bar audire-r ΜΕΤΟΧΗ
audi-e-baris audire-ris ΠΡΚ : auditus, -a, -um
audi-e-batur audire-tur
audi-e-bamur audire-mur
audi-e-bamini audire-mini
audi-e-bantur audire-ntur
ΜΕΛΛΩΝ audi-ar ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ
audi-eris audi-tor audiendus, -a, -um
audi-etur audi-tor
audi-emur
audi-emini (audi-mini)
audi-entur audi-untor
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ auditus,-a,-um sum auditus, -a, -um sim ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δ΄συζυγία περιλαμβάνει ρήματα με χαρακτήρα -i-
auditus, -a, -um es auditus, -a, -um sis
auditus, -a, -um est auditus, -a, -um sit
auditi,-ae,-a sumus auditi,-ae,-a simus
auditi,-ae,-a estis auditi,-ae,-a sitis
auditi,-ae,-a sunt auditi,-ae,-a sint
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ auditus, -a, -um eram auditus, -a, -um essem
auditus, -a, -um eras auditus, -a, -um esses
auditus, -a, -um erat auditus, -a, -um esset
auditi,-ae,-a eramus auditi,-ae,-a essemus
auditi,-ae,-a eratis auditi,-ae,-a essetis
auditi,-ae,-a erant auditi,-ae,-a essent
ΣΥΝΤ. ΜΕΛΛΩΝ auditus, -a, -um ero
auditus, -a, -um eris
auditus, -a, -um erit
auditi,-ae,-a erimus
auditi,-ae,-a eritis
auditi,-ae,-a erunt